CT CON ĐƯỜNG THUỐC VIỆT

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2862/QĐ-BYT ngày 04/8/2014 về việc công nhận Doanh nghiệp sản xuất thuốc và sản phẩm thuốc đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014".
Quyết định ban hành Quy chế bình chọn và Bộ tiêu chí bình chọn danh hiệu Ngôi sao thuốc Việt.
Thể lệ đăng ký tham gia bình chọn danh hiệu Ngôi Sao thuốc Việt - chương trình con đường thuốc Việt.
Nội dung chương trình truyền thông con đường thuốc Việt.