CÔNG TÁC DƯỢC ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm, ngày 28/9/2015 Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 18423/QLD-VP về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2015
Bảng điểm kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược, myax phẩm tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014.
Công văn số 17037/QLD-VP ngày 01/10/2014 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2014 cùng với Bảng điểm kiểm tra kèm theo.