Quy trình Phòng TTQC thuốc >>

QT.TT.04.02 - Quy trình chia sẻ thông tin giám sát hậu mại của thuốc và mỹ phẩm đối với hệ thống giám sát hậu mại ASEAN.QT.TT.04.02 - Quy trình chia sẻ thông tin giám sát hậu mại của thuốc và mỹ phẩm đối với hệ thống giám sát hậu mại ASEAN. 

File đính kèm :
T_TT_04_02.rar