Thông tin đấu thầu >>

Công văn bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốcCông văn số 445/BYt-QLD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc các đợt 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15.

File đính kèm :
45_BYT_QLD.pdf

Các tin khác