Đăng ký thuốc >>

Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt NamQuyết định số 41/QĐ-QLD ngày 16/01/2018 về việc Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Lý do: cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số đăng ký lưu hành thuốc do không có nhu cầu kinh doanh.

File đính kèm :
41_QĐ_QLD.pdf

Các tin khác