Quản lý mỹ phẩm >>

Quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩmQuyết định số 520/QĐ-QLD ngày 06/8/2018 của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi 22 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp cho Công ty TNHH Protec & Gamble Việt Nam. Lý do: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (theo danh sách đính kèm).

File đính kèm :
20_QĐ_QLD.pdf