Tham vấn quốc gia về MRA BE - Dự thảo lần 3 MRA báo cáo nghiên cứu BE. (27/05/15)
Tham vấn quốc gia về MRA BE - Dự thảo lần 3 MRA báo cáo nghiên cứu BE.
Dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (26/08/16)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Danh sách các nhà sản xuất vắc xin (11/04/15)
Danh sách các nhà sản xuất vắc xin có số đăng ký.