Ban hành "Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ" (22/08/14)
Ban hành "Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ"
Danh sách cập nhật Đợt 5 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (Tính từ ngày 01/01/2011 đến ngày 07/8/2014) (22/08/14)
Danh sách cập nhật Đợt 5 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (Tính từ ngày 01/01/2011 đến ngày 07/8/2014