Tham vấn quốc gia về MRA BE - Dự thảo lần 3 MRA báo cáo nghiên cứu BE. (27/05/15)
Tham vấn quốc gia về MRA BE - Dự thảo lần 3 MRA báo cáo nghiên cứu BE.
Dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (26/08/16)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Dự thảo 5 Thông tư ban hành các danh mục thuốc theo quy định tại Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP. (17/01/15)
Dự thảo các Thông tư ban hành các danh mục thuốc theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP: Danh mục thuốc đấu thầu; DM thuốc Đấu thầu tập trung; DM thuốc đàm phán giá; DM thuốc trong nước sản xuất được đáp ứng yêu cầu điều trị; ... - Dự thảo 5
Danh sách các nhà sản xuất vắc xin (11/04/15)
Danh sách các nhà sản xuất vắc xin có số đăng ký.